Achtergrond informatie

QUICK SCAN DUURZAAMHEID IN GEBIEDSONTWIKKELING

Rotterdam heeft een hoge ambitie voor het bouwen van nieuwe woningen. Deze collegeperiode is dat 18.000 en op langere termijn 50.000 woningen. Daarbij komt de aanpak van buitenruimte en voorzieningen, doordat het vaak om inbreiding gaat. De gemeente heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en deze kunnen mede in de bouwopgave worden gerealiseerd.

 

In het Rotterdams Duurzaamheidskompas is een overzicht gemaakt van alle doelstellingen die op het gebied van duurzaamheid zijn geformuleerd. De vertaling van deze doelstellingen in een gebiedsontwikkeling of nieuwbouwproject is niet zo eenvoudig, omdat ze vaak op een nogal abstract niveau zijn beschreven en de omstandigheden van het project specifiek zijn. Het betreffen namelijk bovenwettelijke ambities. Momenteel is daarom veel maatwerk en tijd nodig van een beperkt aantal duurzaamheidsadviseurs. Met een quickscan als hulpmiddel proberen we de uitwerking van deze doelstellingen concreet te maken en makkelijk toepasbaar in projecten. Daarbij richten we ons op de initiatieffase van projecten. Hierin worden de uitgangspunten voor een project gekozen.

 

We hebben een systematische analyse gemaakt van de bestaande beleidsambities op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Rotterdam. Voor elk deelthema is gedefinieerd wanneer een standaardambitie wordt meegenomen en wanneer het mogelijk verstandig is een hogere ambitie te kiezen. Zo is bijvoorbeeld op de meeste plekken ’50 mm water bergen op eigen terrein’ voldoende om wateroverlast te voorkomen. In gebieden met extreme kans op wateroverlast kan echter ervoor worden gekozen dit verder te onderzoeken en te verhogen naar 70 mm. 

 

In de praktijk blijkt dat 3 tot 5 projectambities haalbaar is. Met meer dan 40 deelthema’s kan het voorkomen dat, op basis van de functie en locatie, meer deelthema’s aandacht vragen. Om nog een verdere prioritering te maken, gebruiken we daarnaast een aantal wegingsfactoren. We kijken bijvoorbeeld naar de kwaliteit en toepasbaarheid van het beleid per deelthema. Wanneer dit goed op orde is, kunnen projectambities ook makkelijker worden gerealiseerd, omdat ze dan ergens op gebaseerd zijn. Een dergelijk deelthema krijgt dan prioriteit boven een deelthema waar dit niet het geval is. 

 

Ditzelfde geldt voor de synergievoordelen en concurrentienadelen tussen deelthema’s. Wanneer veelgebruikte maatregelen elkaar versterken óf juist compliceren, vraagt dit meer aandacht dan voor deelthema’s waar dit niet het geval is. Tenslotte is het belangrijk dat niet alle aandacht naar bijvoorbeeld één hoofdthema gaat, maar dat in alle 4 hoofdthema’s tenminste 1 prioriteit wordt gekozen. Op deze manier filteren we stap voor stap de prioriteiten. Per deelthema zijn de wegingsfactoren al beoordeeld.

 

De onderliggende methodiek is tot stand gekomen in overleg tussen projectteams, beleidsmakers en integrale duurzaamheidsadviseurs. Het is uitwerking van het Rotterdams duurzaamheidskompas en de Vuistregels voor bouwen paragraaf duurzaamheid. Hiermee hopen we dat alle Rotterdamse projecten duurzaamheid meenemen.