Achtergrond informatie

QUICKSCAN DUURZAAMHEID IN GEBIEDSONTWIKKELING

Rotterdam heeft een hoge ambitie voor het bouwen van nieuwe woningen. Dit gaat hand in hand met de doelstellingen die de gemeente heeft opgesteld op het gebied van duurzaamheid.  In de collegeperiode 2022-2026 moeten er ongeveer 16.000 woningen worden bijgebouwd. En op de langere termijn zijn dat 50.000 woningen. Daarbij komt ook de aanpak van buitenruimte en voorzieningen, doordat het vaak om inbreiding gaat.

 

In het Rotterdams Duurzaamheidskompas is een overzicht gemaakt van alle duurzaamheidsdoelstellingen die zijn opgesteld. De vertaling van deze doelstellingen in een gebiedsontwikkeling of nieuwbouwproject is niet zo eenvoudig. Vaak zijn de doelstellingen op een abstract niveau beschreven, terwijl de omstandigheden van het project specifiek zijn.

 

Het gaat in de doelstellingen namelijk om bovenwettelijke ambities. Met een quickscan als hulpmiddel, proberen we de uitwerking van deze doelstellingen concreet te maken. Hierdoor zijn ze makkelijker toepasbaar. Daarbij richten we ons op de beginfase van (bouw)projecten. Zo wordt duurzaamheid vanaf het begin af aan meegenomen.

 

De Rotterdamse doelstellingen per hoofdthema zijn als volgt:

 

Energietransitie: In 2030 is de Rotterdamse CO2-uitstoot 55% lager ten opzichte van 1990 en in 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

Circulaire economie: In 2030 willen we dat in de stad circulair de maatstaf is en dat het gebruik van mineralen, metalen en fossiele grondstoffen met 50% wordt verminderd. In 2050 moeten de materiaalkringlopen echt sluiten, zodat de Rotterdamse samenleving volledig circulair is.

Klimaatbestendige stad: In 2025 is Rotterdam 100% klimaatadaptief.

Gezonde leefomgeving: We streven naar de verbetering van de luchtkwaliteit.

 

 

WERKING VAN DE QUICKSCAN

We hebben een systematische analyse gemaakt van de bestaande beleidsambities op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Rotterdam. Voor elk deelthema is gedefinieerd wanneer een standaardambitie wordt meegenomen en wanneer het mogelijk verstandig is een hogere ambitie te kiezen. Zo is bijvoorbeeld op de meeste plekken ’50 mm water bergen op eigen terrein’ voldoende om wateroverlast te voorkomen. In gebieden met extreme kans op wateroverlast kan echter ervoor worden gekozen dit verder te onderzoeken en te verhogen naar 70 mm. 

 

In de praktijk blijkt dat drie tot vijf projectambities haalbaar zijn. Met meer dan 40 deelthema’s kan het voorkomen dat, op basis van de functie en locatie, meer deelthema’s aandacht vragen. Om nog een verdere prioritering te maken, gebruiken we daarnaast een aantal wegingsfactoren. We kijken bijvoorbeeld naar de kwaliteit en toepasbaarheid van het beleid per deelthema. Wanneer dit goed op orde is, kunnen projectambities ook makkelijker worden gerealiseerd, omdat ze dan ergens op gebaseerd zijn. Een dergelijk deelthema krijgt dan prioriteit boven een deelthema waar dit niet het geval is. 

 

Ditzelfde geldt voor de synergievoordelen en concurrentienadelen tussen deelthema’s. Wanneer veelgebruikte maatregelen elkaar versterken óf juist compliceren, vraagt dit meer aandacht dan voor deelthema’s waar dit niet het geval is. Tenslotte is het belangrijk dat niet alle aandacht naar bijvoorbeeld één hoofdthema gaat, maar dat in alle vier hoofdthema’s tenminste één prioriteit wordt gekozen. Op deze manier filteren we stap voor stap de prioriteiten. Per deelthema zijn de wegingsfactoren al beoordeeld.

 

De onderliggende methodiek is tot stand gekomen in overleg tussen projectteams, beleidsmakers en integrale duurzaamheidsadviseurs. Het is uitwerking van het Rotterdams duurzaamheidskompas en de Vuistregels voor bouwen paragraaf duurzaamheid. Hiermee hopen we dat alle Rotterdamse projecten duurzaamheid op een integrale manier meenemen.

 

Hieronder is extra achtergrondinformatie terug te vinden verdeeld onder de verschillende thema’s. Om het overzichtelijk te houden zijn de sub thema’s Mobiliteit (Energietransitie) en Biodiversiteit (Klimaatadaptatie) apart weergegeven.